Aranco is met name actief binnen een zestal focusgebieden: publiek-private samenwerking, grensoverschrijdende samenwerking, zorg, onderwijs, bedrijfsleven & arbeidsmarkt en overheid, of combinaties daarvan.
 
Met name onze arbeidsmarkt-gerelateerde projecten zijn vaak grensoverschrijdend van aard. Een mooi voorbeeld is het project Werkinzicht, waarmee er een betere aansluiting van vraag naar en aanbod van werk in grensregio’s wordt beoogd. In de loop van 2019 rondden we bovendien de coördinatie van een meerjarig Interreg-project af gericht op de totstandkoming van een grensoverschrijdende informatiestructuur aan de Nederlands-Vlaamse grens. Ook aan de Duits-Nederlandse grens zijn we actief op het vlak van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, met het project ‘Arbeidsmarktplatform Euregio Rijn-Waal’.
 
Op het vlak van bedrijfsleven & arbeidsmarkt hebben we in het afgelopen jaar voor diverse regio’s (Zuid-Limburg, Noord- en Midden-Limburg en Eindhoven) de plannen geschreven in het kader van de regeling Sterk Techniek Onderwijs (STO). Daarnaast hebben we, net als in voorgaande jaren, enkele aanvragen mede ontwikkeld in het kader van de regeling ‘Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo’. Deze projecten vonden vaak plaats in de vorm van publiek-private samenwerkingsconstructies, waarbij naast het onderwijs en lokale overheden dus ook het regionale bedrijfsleven nauw betrokken was.
 
Zorg is een belangrijk aandachtsgebied voor Aranco. Naast ons onafhankelijke initiatief Health in Limburg (gericht op het onder de aandacht brengen van public health initiatieven in Limburg), hebben we onder andere een Limburg-brede regiovisie geschreven voor het mbo-hbo zorgonderwijs, gericht op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en zorgpraktijk.
 
Hieronder vind u meer voorbeeldprojecten waar wij de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest.

Publiek-private samenwerking

Hippisch College Limburg

aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds MBO ten behoeve van een publiek-privaat samenwerkingsproject in de Limburgse paardensector, in opdracht van Citaverde College. 

CIV Gebouwde Omgeving

 ontwikkeling van een business plan voor een als PPS te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de gebouwde omgeving in Limburg, in opdracht van Bouwmensen Limburg.

CIV Maakindustrie

ontwikkeling van een business plan voor een als PPS te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de maakindustrie / smart industry in Noord- en Midden Limburg, in opdracht van Gilde Opleidingen

CIVIL 

ontwikkeling van een business plan voor een als PPS te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de installatietechniek in Limburg, in opdracht van InstallatieWerk Zuid-Oost (IWZO).

Zorgtechniek Limburg (ZTL) 

ontwikkeling van een business plan voor een als PPS te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de zorgtechniek in Limburg, alsook het coördineren van de opstart van ZTL, in opdracht van Leeuwenborgh.

Vmbo Techniekplannen (Zuid-Limburg, Noord- en Midden-Limburg, Eindhoven) 

regionale plannen gericht op de techniekintensivering binnen het voorbereidend beroepsonderwijs, in opdracht van, respectievelijk, LVO en Vakcollege Eindhoven.

Regiovisie mbo-hbo zorgonderwijs Limburg

uitwerken van een strategische regiovisie gericht op de gewenste en toekomstbestendige arbeidsmarktaansluiting van het mbo- en hbo-zorgonderwijs in Limburg, in opdracht van Zuyd Hogeschool.

Inventarisatie zijinstroomprojecten Techniekcoalitie

verkennend onderzoek naar de stand van zaken van zijinstroom projecten in de technische maak- en installatiebranche in Limburg, in opdracht van de Techniekcoalitie Limburg.

ERW Arbeidsmarktplatform 

een project gericht op de verdere uitbouw, organisatie en begeleiding van een grensoverschrijdend arbeidsmarktplatform ter bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, in opdracht van de Euregio Rijn-Waal.

RegioDeal Parkstad

ondersteunen bij het uitwerken van het onderdeel grensoverschrijdende samenwerking in het kader van een RegioDeal aanvraag, in opdracht van Stadsregio Parkstad Limburg.

Digiwise 

opstellen van een regiovisie, plan van aanpak en begroting voor een als PPS te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) ICT. Digiwise is een samenwerking tussen VISTA College (penvoerder), Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool en het lokale (ICT)-bedrijfsleven met als doel de onderwijsontwikkelingen op het gebied van ICT onderwijs in Limburg te versterken.

Grensoverschrijdende samenwerking

Werkinzicht

projectcoördinatie van het Interreg Vlaanderen-Nederland project Werkinzicht (gericht op het inzichtelijk maken van grensoverschrijdende arbeidsmarktdata), in opdracht van het CBS.

ERW Arbeidsmarktplatform

een project gericht op de verdere uitbouw, organisatie en begeleiding van een grensoverschrijdend arbeidsmarktplatform ter bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, in opdracht van de Euregio Rijn-Waal.

Grensoverschrijdende arbeidsmarktonderzoeken Oost-Brabant, Midden-Brabant & West-Brabant

drie afzonderlijke projecten gericht op de verdere ontwikkeling van de structuur voor grensinformatievoorziening en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in de betreffende regio’s.

Netwerkcoördinatie Interreg-project ‘Greninfovoorziening Vlaanderen-Nederland’

een project gericht op de ontwikkeling van een uniform en overkoepelend netwerk van bestaande en nieuwe grensinformatiepunten, in opdracht van de SVB.

Scheldemond Werkt

opstellen van een gedragen visie en strategie ten behoeve van een betere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de Scheldemondregio, in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen en uitgevoerd in samenwerking met het Belgische consultancybureau IDEA Consult.

Zorg

Bacheloropleiding Gezondheid

ondersteuning bij de accreditatieaanvraag van de nieuwe bacheloropleiding Gezondheid, in opdracht van Fontys Hogescholen.

Regiovisie mbo-hbo zorgonderwijs Limburg

uitwerken van een strategische regiovisie gericht op de gewenste en toekomstbestendige arbeidsmarktaansluiting van het mbo- en hbo-zorgonderwijs in Limburg, in opdracht van Zuyd Hogeschool.

Public health blog ‘Health in Limburg’

een onafhankelijk initiatief van Aranco, met als doel om initiatieven op het gebied van public health in Limburg onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Sectorplan zorg Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

opstellen van een business plan voor de sector zorg binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg, in opdracht van de Gemeente Heerlen.

Verpleegkundige Topopleiding (mbo niveau 4)

uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en ontwikkeling van een businessplan, in opdracht van Leeuwenborgh en het MUMC+.

Zorgtechniek Limburg (ZTL)

ontwikkeling van een business plan voor een als PPS te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de zorgtechniek in Limburg, alsook het coördineren van de opstart van ZTL, in opdracht van Leeuwenborgh.

Brightlands College of Diagnostic and Imaging Technologies

uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een onderwijsstructuur (mbo-hbo-wo) op het gebied van o.a. smart analytical devices, diagnostische technologie, imaging (MRI, moleculair, nano), smart services, biomaterials, life sciences en nanotechnologie, in opdracht van Maastricht University, Zuyd Hogeschool en Siemens.

Onderwijs

Bacheloropleiding Gezondheid

ondersteuning bij de accreditatieaanvraag van de nieuwe bacheloropleiding Gezondheid, in opdracht van Fontys Hogescholen.

Regiovisie mbo-hbo zorgonderwijs Limburg

uitwerken van een strategische regiovisie gericht op de gewenste en toekomstbestendige arbeidsmarktaansluiting van het mbo- en hbo-zorgonderwijs in Limburg, in opdracht van Zuyd Hogeschool.

Strategische visie Vista College

opstellen van een strategisch beleidsplan voor de periode 2020-2025, in opdracht van Vista College.

Havo-traject technieksector

ontwikkeling van een plan van aanpak voor een nieuwe onderwijsroute in de technieksector (van havo tot mbo), in opdracht van Vista College.

Macrodoelmatigheidstoets Engineering

ondersteuning bij de uitvoering van de macrodoelmatigheidstoets voor een nieuwe brede opleiding engineering, in opdracht van Fontys Hogeschool.

Regiovisie beroepsonderwijs Zuid-Limburg

opstellen van een strategische regiovisie voor het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt in Zuid-Limburg, in opdracht van Techniekonderwijs Zuid-Limburg (TOZL).

Regiovisie mbo-hbo techniek

opstellen van een toekomstbestendige strategische regiovisie voor het mbo & hbo techniekonderwijs op de arbeidsmarkt in Limburg, in opdracht van diverse samenwerkende mbo & hbo organisaties in Limburg.

CIV Gebouwde Omgeving

ontwikkeling van een business plan voor een als PPS te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de gebouwde omgeving in Limburg, in opdracht van Bouwmensen Limburg.

CIV Maakindustrie

ontwikkeling van een business plan voor een als PPS te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de maakindustrie / smart industry in Noord- en Midden Limburg, in opdracht van Gilde Opleidingen.

Overheid

Werkinzicht

projectcoördinatie van het Interreg Vlaanderen-Nederland project Werkinzicht (gericht op het inzichtelijk maken van grensoverschrijdende arbeidsmarktdata), in opdracht van het CBS.

ERW Arbeidsmarktplatform

een project gericht op de verdere uitbouw, organisatie en begeleiding van een grensoverschrijdend arbeidsmarktplatform ter bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, in opdracht van de Euregio Rijn-Waal.

Grensoverschrijdende arbeidsmarktonderzoeken Oost-Brabant, Midden-Brabant & West-Brabant

drie afzonderlijke projecten gericht op de verdere ontwikkeling van de structuur voor grensinformatievoorziening en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in de betreffende regio’s.

Sectorplannen arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

opstellen van business plannen voor verschillende sectoren in focus binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg (o.a. zorg, smart services en diverse technische sectoren), in opdracht van de Gemeente Heerlen.

Bedrijfsleven & arbeidsmarkt

Werkinzicht

projectcoördinatie van het Interreg Vlaanderen-Nederland project Werkinzicht (gericht op het inzichtelijk maken van grensoverschrijdende arbeidsmarktdata), in opdracht van het CBS.

Sectorplannen arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

opstellen van business plannen voor verschillende sectoren in focus binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg (o.a. zorg, smart services en diverse technische sectoren), in opdracht van de Gemeente Heerlen.

Technieklandschap Noord- en Midden-Limburg

ontwikkeling van een plan voor de doorontwikkeling van een Technieklandschap in Noord- en Midden-Limburg (zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau), in opdracht van LVO.

Vmbo Techniekplannen (Zuid-Limburg, Noord- en Midden-Limburg, Eindhoven)

regionale plannen gericht op de techniekintensivering binnen het voorbereidend beroepsonderwijs, in opdracht van, respectievelijk, LVO en Vakcollege Eindhoven.

CIV Maakindustrie

ontwikkeling van een business plan voor een als PPS te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de maakindustrie / smart industry in Noord- en Midden Limburg, in opdracht van Gilde Opleidingen.

Regiovisie mbo-hbo techniek

opstellen van een toekomstbestendige strategische regiovisie voor het mbo & hbo techniekonderwijs op de arbeidsmarkt in Limburg, in opdracht van diverse samenwerkende mbo & hbo organisaties in Limburg.

CIV Gebouwde Omgeving

ontwikkeling van een business plan voor een als PPS te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de gebouwde omgeving in Limburg, in opdracht van Bouwmensen Limburg.